Regulamin

platfromy Treesat.io

Dział I. Postanowienia ogólne

1. Poniższe postanowienia stanowią regulamin (zwanym dalej: „Regulamin”), o którym mowa w przepisie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z pózn. zm.) (zwanym dalej: „Ustawa”).

2. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez INVESTCOM Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Trylińskiego 16, 10-683 Olsztyn, wpisaną do krajowego rejestru sądowego pod numerem: 0000515355, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł (zwanym dalej: „INWESTCOM”), w ramach internetowej platformy zbierającej i przetwarzającej dane, udostępnianej w systemie teleinformatycznym Treesat (zwanym dalej: „Treesat”).

3. Treesat obejmuje zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

4. Świadczenie przez INVESTCOM usług drogą elektroniczną polega na udostępnieniu Użytkownikom określonych funkcjonalności Treesat, (w przypadku niektórych wraz z oprogramowaniem służącym do korzystania z nich), o swoistych cechach (dalej: „Funkcjonalności”) i następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych (dalej: „Usługa”).

5. Świadczenie Usługi następuje na rzecz:

5.1. osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych (tj. osoby, które ukończyły 18 rok życia, nie ubezwłasnowolnione całkowicie), posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych (tj. osoby pomiędzy 13 i 18 rokiem życia oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo) oraz nie mających zdolności do czynności prawnych (tj. osób poniżej 13 roku życia za które czynności prawnej dokonali ich przedstawiciele ustawowi (rodzice lub opiekunowie), ponoszący odpowiedzialność za działania takiego Użytkownika);

5.2. innych podmiotów posiadających zdolność do czynności prawnych na podstawie odrębnych przepisów, które zaakceptowały Regulamin i zawarły umowę o świadczenie Usługi (dalej: „Użytkownik”).

6. INVESTCOM, zgodnie z treścią art. 6 pkt. 1 Ustawy, wskazuje następujące szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez INVESTCOM:

6.1. możliwość działania szkodliwego oprogramowania (oprogramowanie malware, robaki internetowe) w środowisku sieciowym rozpowszechnianego poprzez replikację kodu;

6.2. możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;

6.3. możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia, a w konsekwencji możliwość pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości;

6.4. możliwość łamania zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających wiadomości autentyczne;

6.5. możliwość łowienia haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących użytkownika;

6.6. naruszanie autorskich praw majątkowych poprzez ich nieuprawnione kopiowanie i wykorzystanie bez zgody i wiedzy podmiotu uprawnionego;

6.7. możliwość niedozwolonego podsłuchu polegającego na wykorzystaniu programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci (spyware);

6.8. instalowanie oprogramowania wykorzystywanego do korzystania z Usługi ze źródeł innych niż źródła autoryzowane przez Xevin Consulting Limited, które mimo podejmowanych przez Xevin Consulting Limited działań mających na celu zminimalizowanie możliwości udostępniania modyfikowanych przez osoby trzecie wersji oprogramowania, może zawierać oprogramowanie złośliwe.

Powyższe zagrożenia zostały wskazane przez INVESTCOM jako zagrożenia potencjalne, z którymi Użytkownik powinien brać pod uwagę mimo stosowania przez INVESTCOM różnych systemów zabezpieczających Treesat przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich.

7. INVESTCOM, zgodnie z treścią art. 6 pkt 2 Ustawy, informuje, iż funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez INVESTCOM do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik określone zostały w Polityce Prywatności zamieszczonej pod adresem: http://dotsens.com/regulamin-treesat-io/

8. Usługa świadczona jest bezpłatnie. Poszczególne Funkcjonalności Usługi mogą być dostępne za opłatą.

9. Świadczenie Usługi bezpłatnie następuje w wyniku rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z udostępnionych Funkcjonalności Treesat.

10. Udostępnienie Funkcjonalności za wynagrodzeniem następuje na indywidualne żądanie Użytkownika, po akceptacji przez Użytkownika regulaminu odpłatnego świadczenia Usługi.

Dział II: Rodzaje i zakres Usługi objętej Regulaminem

1. INVESTCOM świadczy w ramach Treesat Usługę o różnych Funkcjonalnościach.

2. Funkcjonalnościami Treesat są, w szczególności:

2.1. gromadzenie oraz archiwizowanie danych z urządzeń połączonych przez sieć teleinformatyczną z Treesat;

2.2. wykorzystywanie cech i funkcjonalności urządzeń połączonych z Treesat do budowania między nimi relacji – zwiększając przez to ich funkcjonalność;

2.3. budowanie relacji między poszczególnymi Użytkownikami i ich usługami;

2.4. udostępnianie innym Użytkownikom wprowadzonych danych;

3. Szczegółowe Funkcjonalności Treesat uzależnione są od aplikacji, którą Użytkownik będzie się posługiwał w ramach Treesat i to w niej Użytkownik znajdzie szczegółowe informacje na temat konkretnych jej funkcji.

4. Z uwagi na to, że Treesat opiera dostęp do swoich zasobów przez aplikacje udostępniane przez osoby trzecie, wskazać należy, iż nie stanowią one części Treesat i korzystanie z nich przez Użytkownika nie stanowi korzystania z Usługi, o czym Użytkownik jest informowany przed przystąpieniem do korzystania z danej aplikacji, a przekazanie danych z INVESTCOM, wymaganych do korzystania z takiej aplikacji, następuje na żądanie i ryzyko Użytkownika. Zakończenie przez Użytkownika procesu instalacji aplikacji udostępnionej poprzez Treesat przez osobę trzecią, jest równoznaczne z wnioskiem Użytkownika do INVESTCOM o przekazywanie określonych danych, w tym za zgodą Użytkownika danych osobowych, z systemu teleinformatycznego INVESTCOM. Deinstalacja danej aplikacji udostępnionej przez osoby trzecie jest równoznaczna z odwołaniem zgody Użytkownika na przekazywanie danych.

Dział III: Warunki świadczenia Usługi

1. Świadczenie Usługi wymaga dysponowania przez Użytkownika systemem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

1.1. dostęp do Internetu;

1.2. urządzenie końcowe z system umożliwiającym obsługę danej aplikacji mobilnej;

2. Szczegółowe minimalne wymagania techniczne dotyczące poszczególnych aplikacji winny być wskazane przez producenta każdej z nich.

3. Jeżeli INVESTCOM udostępnia oprogramowanie służące do korzystania z danej Funkcjonalności Użytkownik ma prawo korzystania z Usługi w tym zakresie jedynie za pomocą oprogramowania INVESTCOM lub oprogramowania osób trzecich udostępnianego za zgodą i przez INVESTCOM. Korzystanie przez Użytkownika w takim przypadku z Usługi lub jej Funkcjonalności za pomocą oprogramowania podmiotów innych niż INVESTCOM lub oprogramowania osób trzecich udostępnianego bez zgody INVESTCOM, stanowi naruszenie Regulaminu. Każda aplikacja autoryzowana przez INVESTCOM zawiera w sobie informację na temat autoryzacji INVESCOM.

4. INVESTCOM udostępnia w Treesat w celu świadczenia Usługi innym Użytkownikom wybrane i wprowadzone przez Użytkownika dane.

5. Użytkownik może w każdym czasie zaprzestać korzystania z Usługi – nie zwalnia to jednak Użytkownika ze zobowiązań wobec danego dostawcy aplikacji.

6. Użytkownik zobowiązany jest do:

6.1. przestrzegania przepisów prawa, Regulaminu;

6.2. korzystania z Usługi w sposób nienaruszający praw INVESTCOM lub osób trzecich.

7. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od dokonywania w ramach korzystania z Usługi jakichkolwiek działań bezprawnych, a w szczególności:

7.1. korzystania z Usługi bezpośrednio lub pośrednio w celu sprzecznym z prawem, Regulaminem;

7.2. korzystania z Usługi w sposób naruszający prawa INVESTCOM lub osób trzecich;

7.3. korzystania z Usługi za pomocą oprogramowania innego niż oprogramowanie INVESTCOM lub oprogramowanie osób trzecich udostępniane za zgodą INVESTCOM;

7.4. rozpowszechniania treści lub materiałów, które promują usługi konkurencyjne dla INVESCOM,

7.5. dostarczania przez lub do Treesat danych:

7.5.1. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Treesat lub osób trzecich biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu Usługi;

7.5.2. niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy w rozumieniu Ustawy (spam);

7.5.3. naruszających w inny sposób prawo, Regulamin, dobra INVESTCOM lub osób trzecich.

8. INVESTCOM może trwale lub czasowo zaprzestać świadczenia Użytkownikowi Usługi lub Funkcjonalności w przypadku:

8.1. naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia istotnego naruszenia (czasowo do wyjaśnienia) lub istotnego naruszenia przez Użytkownika prawa, Regulaminu, praw INVESTCOM lub osób trzecich;

8.1. niewyrażenia przez Użytkownika zgody na zmianę Regulaminu, w terminie określonym w Punkcie 2 .1 w Dziale VIII Regulaminu.

9. Trwałe zaprzestanie świadczenia Usługi może powodować usunięcie wszystkich danych wprowadzonych przez Użytkownika z Treesat, chyba że:

9.1. przepisy prawa stanową inaczej;

9.2. usunięcie wszystkich danych wprowadzonych przez Użytkownika z Treesat nie jest możliwe z uwagi na charakter Usługi lub Funkcjonalności.

10. Czasowe zaprzestanie świadczenia Usługi powoduje ograniczenie Użytkownika w korzystaniu z:

10.1 Usługi;

10.2 Funkcjonalności.

11. Na podstawie Ustawy INVESTCOM uprawniony jest do uniemożliwienia (blokady) dostępu do danych wprowadzonych przez Użytkownika do Treesat w przypadku:

11.1 otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych lub związanej z nimi działalności;

11.2 uzyskania wiarygodnej informacji lub powzięcia w jakikolwiek sposób wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych lub związanej z nimi działalności.

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, INVESTCOM niezwłocznie zawiadamia Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia (blokady) dostępu do danych. Zawiadomienie zostanie przesłane na adres e-mail lub numer telefonu Użytkownika wskazany i potwierdzony przy dokonaniu rejestracji lub w przypadku zmiany w tym zakresie dokonanej przez Użytkownika po dacie rejestracji – na zmieniony i potwierdzony adres e-mail lub numer telefonu.

Dział IV: Warunki zawierania umowy i rozpoczęcia świadczenia Usługi oraz rozwiązywania umowy

1. Świadczenie Usługi wymaga rejestracji.

2. Do dokonania rejestracji wymagane jest podanie określonych danych, w tym za zgodą Użytkownika, danych osobowych.

3. Po dokonaniu rejestracji, w celu korzystania z Usługi, Użytkownikowi przydzielane jest indywidualne konto.

4. Użytkownikowi nie przysługuje prawo rozporządzania w jakikolwiek sposób indywidualnym kontem. Po rozwiązaniu umowy o świadczenie Usługi Użytkownik traci prawo korzystania z indywidualnego konta.

5. Umowa o świadczenie Usługi zawarta zostaje z chwilą rozpoczęcia świadczenia Usługi.

6. Użytkownik zachowuje dostęp do Usługi za pomocą loginu i hasła.

7. Umowa o świadczenie Usługi zostaje rozwiązana:

7.1. na żądanie Użytkownika;

7.2 przez INVESTCOM, w przypadkach wskazanych w Regulaminie.

8. Umowa o świadczenie Usługi może zostać rozwiązana przez INVESTCOM w przypadku niekorzystania (rozumianego jako brak logowania do Usługi) nieprzerwanie przez okres jednego roku.

9. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi może powodować usunięcie wszystkich danych wprowadzonych przez Użytkownika z Treesat, chyba że:

9.1. przepisy prawa stanową inaczej;

9.2. usunięcie wszystkich danych wprowadzonych przez Użytkownika z Treesat nie jest możliwe z uwagi na charakter Usługi lub Funkcjonalności.

10. W przypadku gdy Użytkownik dokonał więcej niż jednej rejestracji skutek rozwiązania umowy o świadczenie Usługi na żądanie Użytkownika nastąpi jedynie w odniesieniu do dostępu do Usługi zindywidualizowanego odpowiednim indywidualnym kontem.

11. Administratorem danych osobowych jest INVESTCOM.

Dział V: Odpowiedzialność

1. Użytkownik odpowiedzialny jest za wszelkie działania podejmowane po zalogowaniu się za pomocą loginu i hasła.

2. Użytkownik korzysta z:

2.1. Usługi,

2.2. usług świadczonych drogą elektroniczną przez osoby trzecie,

na własne ryzyko, co nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności INVESTCOM, związanej ze świadczeniem Usługi, w zakresie, w którym z mocy prawa nie może ona podlegać wyłączeniu ani ograniczeniu.

3. INVESTCOM ponosi odpowiedzialność wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi w zakresie wynikającym z Regulaminu, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi jest następstwem okoliczności, za które zgodnie z prawem odpowiedzialności nie ponosi.

4. INVESTCOM nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzane przez Użytkowników i przechowywane w Treesat.

5. INVESTCOM nie ponosi odpowiedzialności za transmitowane dane zapewniając automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie tych danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich na żądanie innego podmiotu (innego Użytkownika).

6. INVESTCOM nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań podjętych wobec Użytkownika przez innych Użytkowników.

7. INVESTCOM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki korzystania przez Użytkowników z aplikacji, do których dostęp umożliwia Treesat, jednakże udostępnionych przez osoby trzecie, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przed przystąpieniem do korzystania z danej aplikacji.

8. INVESTCOM nie ponosi odpowiedzialności za:

8.1. usunięcie danych wprowadzanych przez Użytkowników do Treesat z systemów teleinformatycznych pozostających poza kontrolą INVESTCOM;

8.2. następstwa korzystania przez Użytkowników z Usługi lub jej Funkcjonalności za pomocą oprogramowania innego niż oprogramowanie INVESTCOM lub oprogramowania osób trzecich udostępnianego za zgodą i przez INVESTCOM.

8.3. następstwa udostępnienia przez Użytkowników osobom trzecim loginu i hasła.

9. Regulamin stosuje się z uwzględnieniem praw Użytkowników, wynikających z przepisów ustaw dotyczących praw konsumentów.

Dział VI. Własność intelektualna

1. INVESTCOM przysługują prawa do utworów, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.), oznaczeń i znaków towarowych udostępnianych w ramach Treesat, w zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi.

2. Utwory, oznaczenia i znaki towarowe udostępniane w ramach i w celu świadczenia Usługi korzystają z ochrony przewidzianej przepisami prawa.

3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z utworów w ramach przewidzianego przepisami prawa dozwolonego użytku prywatnego.

4. Korzystanie wykraczające poza dozwolony użytek prywatny wymaga uprzedniej zgody podmiotu uprawnionego.

5. Zasady korzystania z oprogramowania udostępnianego przez INVESTCOM określają odpowiednie umowy licencyjne.

6. Umowa licencyjna na korzystanie z oprogramowania udostępnianego przez INVESTCOM w celu świadczenia Usługi stanowi jako załącznik część Regulaminu.

Dział VII. Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacje dotyczące świadczenia Usługi mogą być składane z tytułu:

1.1. niewykonania Usługi;

1.2. nienależytego wykonania Usługi.

2. Reklamacja wymaga:

2.1. formy pisemnej, albo

2.2. formy elektronicznej poprzez przesłanie na adres e-mail: …………………………………….

3. Reklamacja powinna zawierać:

3.1. imię i nazwisko oraz nazwę (jeżeli Użytkownikiem nie jest osoba fizyczna) osoby składającej,

3.2. przedmiot i okoliczności uzasadniające reklamację, w tym krótki opis zdarzenia podlegającego reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane będą na bieżąco, nie później niż w terminie 14 dni od ich wpływu do INVESTCOM. W uzasadnionych przypadkach, INVESTCOM może przedłużyć termin rozpatrzenia reklamacji jeżeli do jej rozpatrzenia niezbędne będzie współdziałanie Użytkownika, o czym osoba składająca reklamację zostanie poinformowana.

5. Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w jakiej została zgłoszona reklamacja.

Dział VIII. Postanowienia końcowe

1. Aktualna wersja Regulaminu udostępniana jest w sposób umożliwiający przechowywanie i odtwarzanie na urządzeniach obsługujących aplikacje mobilne w zwykłym toku czynności.

2. Każdorazowa zmiana Regulaminu wejdzie w życie:

2.1. w terminie wskazanym przez INVESTCOM, nie krótszym jednak niż 15 dni – w przypadku braku zgody Użytkownika na zmianę, Użytkownik zobowiązany jest złożyć INVESTCOM stosowne oświadczenie, w tym poprzez Treesat, przed wejściem zmiany w życie i od tej daty zobowiązany jest do zaprzestania korzystania z Usługi;

2.2. niezwłocznie – z chwilą powiadomienia o zmianie lub w innym terminie wskazanym przez INVESTCOM, jeżeli zmiany dotyczą postanowień Regulaminu, niemających wpływu na uprawnienia Użytkowników.

3. Do oceny uprawnień i obowiązków wynikających z Regulaminu właściwe jest prawo polskie.

Umowa licencyjna

na korzystanie z platfromy Treesat

 1. Oprogramowanie udostępniane przez INVESTCOM w celu świadczenia Usługi korzystania z Treesat jest programem komputerowym w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  (dalej zwaną: „prawo autorskie”).
 2. Wszystkie prawa własności oraz prawa własności intelektualnej, w tym autorskie prawa majątkowe do programu komuperowego, jako do całości, jak i jego poszczególnych części z wyłączeniem oprogramowania pochodzącego od osób trzecich, które służy do korzystania z Programu, przysługują INVESTCOM.
 3. INVESTCOM upoważnia Użytkownika do korzystania z Treesat w sposób określony przepisami prawa autorskiego dla programów komputerowych, w zakresie w jakim jest to niezbędne do korzystania z Treesat zgodnie z jego przeznaczeniem, przez osobę która weszła legalnie w jego posiadanie.
 4. W związku z przeznaczeniem Treesat, zakres udzielonej Licencji (upoważnienia określonego w pkt. 3 powyżej) ograniczony jest do korzystania przez Użytkownika z Usługi na warunkach Regulaminu. Użytkownik nie ma prawa do poprawiania błędów Treesat.
 5. Użytkownik może wykorzystywać znaki towarowe INWESTCOM i Treesat wyłącznie za zgodą INVESTCOM wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem niewazności.
 6. Wszystkie prawa do utworów niebędących programami komputerowymi znajdujące się w strukturze Treesat (tj.: fotografie, animacje, obrazy, rejestracje wizyjne i dźwiękowe, muzyka, teksty i inne), z wyłączeniem utworów pochodzących od osób trzecich, przysługują INVESTCOM i zgodnie z postanowieniami niniejszej licencji możliwe jest korzystanie z nich wyłącznie w zakresie korzystania przez Użytkownika z Usługi na warunkach Regulaminu.
 7. Wszystkie prawa do treści, do których Treesat zapewnia dostęp, przysługują dysponentom takich treści. INVESTCOM nie udziela Użytkownikowi prawa do korzystania z treści osób trzecich. Treści osób trzecich mogą być chronione prawem autorskim lub innym prawem lub umowami międzynarodowymi i korzystanie z nich w sposób sprzeczny z wolą uprawnionego może stanowić naruszenie praw tych osób.
 8. Licencja wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia świadczenia Usługi.
 9. INVESTCOM nie gwarantuje przydatności Treesat do założonego przez Użytkownika zastosowania.
 10. Użytkownik korzysta z Treesat na własne ryzyko.
 11. Treesat zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej licencji za 20 dniowym terminem wypowiedzenia oraz w sytuacjach przewidzianych w Regulaminie.
 12. Treesat może automatycznie pobierać i instalować aktualizacje służące jego ulepszaniu oraz rozwojowi. Aktualizacje mogą mieć w szczególności formę:

12.1. nowych wersji Treesat;

12.2. ulepszonych Funkcjonalności;

12.3. nowych modułów Treesat;

12.4. programów poprawiających defekty i niedociągnięcia.

 1. Niniejsza licencja obejmuje każdorazowe aktualizacje Treesat.