Regulamin

aplikacji Car Assistant

Dział I. Postanowienia ogólne

1. Poniższe postanowienia stanowią regulamin (zwanym dalej: „Regulamin”), o którym mowa w przepisie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z pózn. zm.) (zwanym dalej: „Ustawa”).

2. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez DOTSENS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sp. z o.o. z siedzibą w Bartoszycach, adres: 11-200 Bartoszyce, ul. Warmińska 23, KRS nr: 0000649060, NIP: 7432030595, REGON: 36593295600000, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł, (zwanym dalej: „Dotsens”), w ramach internetowej aplikacji zbierającej i przetwarzającej dane, udostępnianej w systemie teleinformatycznym w ramach aplikacji Dotsens Car Assistant.

3. Dotsens Car Assistant obejmuje zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

4. Świadczenie przez Dotsens usług drogą elektroniczną polega na udostępnieniu Użytkownikom określonych funkcjonalności Dotsens Car Assistant o swoistych cechach (dalej: „Funkcjonalności”) i następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych (dalej: „Usługa”).

5. Świadczenie Usługi następuje na rzecz:

5.1. osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych (tj. osoby, które ukończyły 18 rok życia, nie ubezwłasnowolnione całkowicie), posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych (tj. osoby pomiędzy 13 i 18 rokiem życia oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo) oraz nie mających zdolności do czynności prawnych (tj. osób poniżej 13 roku życia za które czynności prawnej dokonali ich przedstawiciele ustawowi (rodzice lub opiekunowie), ponoszący odpowiedzialność za działania takiego Użytkownika);

5.2. innych podmiotów posiadających zdolność do czynności prawnych na podstawie odrębnych przepisów,

które zaakceptowały Regulamin i zawarły umowę o świadczenie Usługi (dalej: „Użytkownik”).

6. Dotsens, zgodnie z treścią art. 6 pkt. 1 Ustawy, wskazuje następujące szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Dotsens:

6.1. możliwość działania szkodliwego oprogramowania (oprogramowanie malware, robaki internetowe) w środowisku sieciowym rozpowszechnianego poprzez replikację kodu;

6.2. możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;

6.3. możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia, a w konsekwencji możliwość pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości;

6.4. możliwość łamania zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających wiadomości autentyczne;

6.5. możliwość łowienia haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących użytkownika;

6.6. naruszanie autorskich praw majątkowych poprzez ich nieuprawnione kopiowanie i wykorzystanie bez zgody i wiedzy podmiotu uprawnionego;

6.7. możliwość niedozwolonego podsłuchu polegającego na wykorzystaniu programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci (spyware);

6.8. instalowanie oprogramowania wykorzystywanego do korzystania z Usługi ze źródeł innych niż źródła autoryzowane przez Dotsens, które mimo podejmowanych przez Dotsens działań mających na celu zminimalizowanie możliwości udostępniania modyfikowanych przez osoby trzecie wersji oprogramowania, może zawierać oprogramowanie złośliwe.

Powyższe zagrożenia zostały wskazane przez Dotsens jako zagrożenia potencjalne, z którymi Użytkownik powinien brać pod uwagę mimo stosowania przez Dotsens różnych systemów zabezpieczających Dotsens Car Assistant przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich.

7. Dotsens, zgodnie z treścią art. 6 pkt 2 Ustawy, informuje, iż funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez Dotsens do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik określone zostały w Polityce Prywatności zamieszczonej pod adresem: http://dotsens.com/polityka-prywatnosci-ca/

8. Zarówno Usługa jak i poszczególne jej Funkcjonalności są dostępne za opłatą.

9. Świadczenie Usługi następuje na indywidualne żądanie Użytkownika, po zakupie przez Użytkownika urządzenia oraz akceptacji Regulaminu.

10. Dotsens jednocześnie informuje, że działanie Dotsens Car Assistant oparte jest na przetwarzaniu i przechowywanie, a także wysyłaniu i odbieranie danych poprzez platformę Treesat, której właścicielem jest INVESTCOM Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Trylińskiego 16, 10-683 Olsztyn, wpisaną do krajowego rejestru sądowego pod numerem: 0000515355, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł (zwanym dalej: „Inwestcom”). Investcom nie ponosi odpowiedzialności, za poprawne działanie Dotsens Car Assistant.

11. Z uwagi na powyższe, w celu umożliwienia działania Dotsens Car Assistant Użytkownik udziela na własne ryzyko zgody na przetwarzanie swoich danych i informacji gromadzonych przez Dotsens Car Assistant dla Inwestcom w celu wykonywania Usługi. Użytkownik przy tym nie korzysta z usług świadczonych przez Inwestcom, gdyż realizowane są one na rzecz Dotsens w celu umożliwienia świadczenia Usługi. Zakończenie przez Użytkownika procesu instalacji Dotsens Car Assistant jest równoznaczne z wnioskiem Użytkownika do Dotsens o przekazywanie określonych danych, w tym za zgodą Użytkownika danych osobowych, z systemu teleinformatycznego INVESTCOM oraz zgodą na Regulaminy świadczenia usług. Deinstalacja Dotsens Car Assistant jest równoznaczna z odwołaniem zgody Użytkownika na przekazywanie danych. Regulamin Treesat oraz Polityka prywatności Treesat znajdują się pod dresem: http://treesat.io/polityka-prywatnosci

Dział II: Rodzaje i zakres Usługi objętej Regulaminem

1. Dotsens świadczy w ramach Dotsens Car Assistant Usługę o różnych Funkcjonalnościach.

2. Funkcjonalnościami Dotsens Car Assistant są, w szczególności:

2.1. gromadzenie oraz archiwizowanie danych z urządzeń połączonych przez sieć teleinformatyczną z Treesat;

2.2. wykorzystywanie cech i funkcjonalności urządzeń połączonych z Treesat do budowania między nimi relacji – zwiększając przez to ich funkcjonalność;

2.3. budowanie relacji między poszczególnymi Użytkownikami i ich usługami;

2.4. udostępnianie innym Użytkownikom wprowadzonych danych;

3. Szczegółowe Funkcjonalności Dotsens Car Assistant uzależnione są od opcji (rozszerzeń) aplikacji, którą Użytkownik będzie się posługiwał w ramach.

Dział III: Warunki świadczenia Usługi

1. Świadczenie Usługi wymaga dysponowania przez Użytkownika systemem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

1.1. dostęp do Internetu;

1.2. urządzenie końcowe z system umożliwiającym obsługę danej aplikacji www;

1.3. Wersja Adroid 4.0 i nowsze, wersja IOS 9.0 lub nowsza.

2. Użytkownik może w każdym czasie zaprzestać korzystania z Usługi – nie zwalnia to jednak Użytkownika ze zobowiązań wobec Dotsens.

3. Użytkownik zobowiązany jest do:

3.1. przestrzegania przepisów prawa, Regulaminu;

3.2. korzystania z Usługi w sposób nienaruszający praw Dotsens lub osób trzecich.

4. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od dokonywania w ramach korzystania z Usługi jakichkolwiek działań bezprawnych, a w szczególności:

4.1. korzystania z Usługi bezpośrednio lub pośrednio w celu sprzecznym z prawem, Regulaminem;

4.2. korzystania z Usługi w sposób naruszający prawa Dotsens lub osób trzecich;

4.3. korzystania z Usługi za pomocą oprogramowania innego niż oprogramowanie Dotsens lub oprogramowanie osób trzecich udostępniane za zgodą Dotsens;

4.4. dostarczania przez lub do Dotsens Car Assistant danych:

4.5.1. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Treesat, Dotsens Car Assistant lub osób trzecich biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu Usługi;

4.5.2. niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy w rozumieniu Ustawy (spam);

4.5.3. naruszających w inny sposób prawo, Regulamin, dobra Dotsens lub Investcom lub osób trzecich.

5. Dotsens może trwale lub czasowo zaprzestać świadczenia Użytkownikowi Usługi lub Funkcjonalności w przypadku:

5.1. naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia istotnego naruszenia (czasowo do wyjaśnienia) lub istotnego naruszenia przez Użytkownika prawa, Regulaminu, praw Investcom , Dotsens lub osób trzecich;

5.1. niewyrażenia przez Użytkownika zgody na zmianę Regulaminu, w terminie określonym w Punkcie 2 .1 w Dziale VIII Regulaminu.

6. Trwałe zaprzestanie świadczenia Usługi może powodować usunięcie wszystkich danych wprowadzonych przez Użytkownika z Treesat za pośrednictwem Dotsens Car Assistant, chyba że:

6.1. przepisy prawa stanową inaczej;

6.2. usunięcie wszystkich danych wprowadzonych przez Użytkownika z Treesat nie jest możliwe z uwagi na charakter Usługi lub Funkcjonalności.

7. Czasowe zaprzestanie świadczenia Usługi powoduje ograniczenie Użytkownika w korzystaniu z:

7.1 Usługi;

7.2 Funkcjonalności.

8. Na podstawie Ustawy Dotsens uprawniony jest do uniemożliwienia (blokady) dostępu do danych wprowadzonych przez Użytkownika do Treesat za pośrednictwem Dotsens Car Assistant w przypadku:

8.1 otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych lub związanej z nimi działalności;

8.2 uzyskania wiarygodnej informacji lub powzięcia w jakikolwiek sposób wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych lub związanej z nimi działalności.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, Dotsens niezwłocznie zawiadamia Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia (blokady) dostępu do danych. Zawiadomienie zostanie przesłane na adres e-mail lub numer telefonu Użytkownika wskazany i potwierdzony przy dokonaniu rejestracji lub w przypadku zmiany w tym zakresie dokonanej przez Użytkownika po dacie rejestracji – na zmieniony i potwierdzony adres e-mail lub numer telefonu.

Dział IV: Warunki zawierania umowy i rozpoczęcia świadczenia Usługi oraz rozwiązywania umowy

1. Świadczenie Usługi wymaga rejestracji.

2. Do dokonania rejestracji wymagane jest podanie określonych danych, w tym za zgodą Użytkownika, danych osobowych.

3. Po dokonaniu rejestracji, w celu korzystania z Usługi, Użytkownikowi przydzielane jest indywidualne konto.

4. Użytkownikowi nie przysługuje prawo rozporządzania w jakikolwiek sposób indywidualnym kontem. Po rozwiązaniu umowy o świadczenie Usługi Użytkownik traci prawo korzystania z indywidualnego konta.

5. Umowa o świadczenie Usługi zawarta zostaje z chwilą rozpoczęcia świadczenia Usługi.

6. Użytkownik zachowuje dostęp do Usługi za pomocą loginu i hasła.

7. Umowa o świadczenie Usługi zostaje rozwiązana:

7.1. na żądanie Użytkownika;

7.2 przez Dotsens, w przypadkach wskazanych w Regulaminie.

8. Umowa o świadczenie Usługi może zostać rozwiązana przez Dotsens w przypadku niekorzystania (rozumianego jako brak logowania do Usługi) nieprzerwanie przez okres jednego roku lub niewywiązanie się przez Użytkownika ze zobowiązań finansowych wobec Dotsens np. brak zapłaty za urządzenie.

9. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi może powodować usunięcie wszystkich danych wprowadzonych przez Użytkownika z Treesat za pośrednictwem Dotsens Car Assistant, chyba że:

9.1. przepisy prawa stanową inaczej;

9.2. usunięcie wszystkich danych wprowadzonych przez Użytkownika z Treesat nie jest możliwe z uwagi na charakter Usługi lub Funkcjonalności.

10. W przypadku gdy Użytkownik dokonał więcej niż jednej rejestracji skutek rozwiązania umowy o świadczenie Usługi na żądanie Użytkownika nastąpi jedynie w odniesieniu do dostępu do Usługi zindywidualizowanego odpowiednim indywidualnym kontem.

11. Administratorem danych osobowych jest Dotsens.

Dział V: Odpowiedzialność

1. Użytkownik odpowiedzialny jest za wszelkie działania podejmowane po zalogowaniu się za pomocą loginu i hasła.

2. Użytkownik korzysta z Usługi oraz jej poszczególnych Funkcjonalności, na własne ryzyko, co nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Dotsens, związanej ze świadczeniem Usługi, w zakresie, w którym z mocy prawa nie może ona podlegać wyłączeniu ani ograniczeniu.

3. Dotsens ponosi odpowiedzialność wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi w zakresie wynikającym z Regulaminu, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi jest następstwem okoliczności, za które zgodnie z prawem odpowiedzialności nie ponosi.

4. Dotsens nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzane przez Użytkowników i przechowywane w Treesat za pośrednictwem Dotsens Car Assistant.

5. Dotsens nie ponosi odpowiedzialności za transmitowane dane zapewniając automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie tych danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich na żądanie innego podmiotu (innego Użytkownika).

6. Dotsens nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań podjętych wobec Użytkownika przez innych Użytkowników.

7. Dotsens nie ponosi odpowiedzialności za:

7.1. usunięcie danych wprowadzanych przez Użytkowników do Treesat za pośrednictwem Dotsens Car Assistant z systemów teleinformatycznych pozostających poza kontrolą Investcom i Dotsens;

7.2. następstwa korzystania przez Użytkowników z Usługi lub jej Funkcjonalności za pomocą oprogramowania innego niż oprogramowanie Dotsens lub oprogramowania osób trzecich udostępnianego za zgodą i przez Dotsens.

7.3. następstwa udostępnienia przez Użytkowników osobom trzecim loginu i hasła.

8. Regulamin stosuje się z uwzględnieniem praw Użytkowników, wynikających z przepisów ustaw dotyczących praw konsumentów.

Dział VI. Własność intelektualna

1. Dotsens przysługują prawa do utworów, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.), oznaczeń i znaków towarowych udostępnianych w ramach Dotsens Car Assistant, w zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi.

2. Utwory, oznaczenia i znaki towarowe udostępniane w ramach i w celu świadczenia Usługi korzystają z ochrony przewidzianej przepisami prawa.

3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z utworów w ramach przewidzianego przepisami prawa dozwolonego użytku prywatnego.

4. Korzystanie wykraczające poza dozwolony użytek prywatny wymaga uprzedniej zgody podmiotu uprawnionego.

5. Zasady korzystania z oprogramowania udostępnianego przez Dotsens Car Assistant określają odpowiednie umowy.

Dział VII. Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacje dotyczące świadczenia Usługi mogą być składane z tytułu:

1.1. niewykonania Usługi;

1.2. nienależytego wykonania Usługi.

2. Reklamacja wymaga:

2.1. formy pisemnej, albo

2.2. formy elektronicznej poprzez przesłanie na adres e-mail: gwarancja@dotsens.com

3. Reklamacja powinna zawierać:

3.1. imię i nazwisko oraz nazwę (jeżeli Użytkownikiem nie jest osoba fizyczna) osoby składającej,

3.2. przedmiot i okoliczności uzasadniające reklamację, w tym krótki opis zdarzenia podlegającego reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane będą na bieżąco, nie później niż w terminie 14 dni od ich wpływu do Dotsens. W uzasadnionych przypadkach, Dotsens może przedłużyć termin rozpatrzenia reklamacji jeżeli do jej rozpatrzenia niezbędne będzie współdziałanie Użytkownika, o czym osoba składająca reklamację zostanie poinformowana.

5. Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w jakiej została zgłoszona reklamacja.

Dział VIII. Postanowienia końcowe

1. Aktualna wersja Regulaminu udostępniana jest w sposób umożliwiający przechowywanie i odtwarzanie na urządzeniach obsługujących aplikacje mobilne w zwykłym toku czynności.

2. Każdorazowa zmiana Regulaminu wejdzie w życie:

2.1. w terminie wskazanym przez Dotsens, nie krótszym jednak niż 15 dni – w przypadku braku zgody Użytkownika na zmianę, Użytkownik zobowiązany jest złożyć Dotsens stosowne oświadczenie, w tym poprzez Dotsens Car Assistant, przed wejściem zmiany w życie i od tej daty zobowiązany jest do zaprzestania korzystania z Usługi;

2.2. niezwłocznie – z chwilą powiadomienia o zmianie lub w innym terminie wskazanym przez Dotsens, jeżeli zmiany dotyczą postanowień Regulaminu, niemających wpływu na uprawnienia Użytkowników.

3. Do oceny uprawnień i obowiązków wynikających z Regulaminu właściwe jest prawo polskie.