Polityka prywatności

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (zwaną dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania oraz sposób przetwarzania danych, w tym danych osobowych Użytkowników usług świadczonych przez DOTSENS Sp. z o.o. z siedzibą w Bartoszycach, ul. Warmińska 23, 11-200 Bartoszyce, wpisaną do krajowego rejestru sądowego pod numerem: 0000649060, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł (zwanym dalej: „DOTSENS”). Użytkownicy akceptując Regulamin Platformy Treesat akceptują również Politykę Prywatności.

Podmiot zbierający dane osobowe

Podmiotem zbierającym dane osobowe jest DOTSENS.

Rodzaje i cel wykorzystania danych

1. DOTSENS gromadzi i przetwarza dane Użytkowników w celu świadczenia Usługi. DOTSENS gromadzi i wykorzystuje następujące dane Użytkowników:

  1. dane wprowadzane przez Użytkownika, w tym dane osobowe Użytkownika – podczas rejestracji użytkownik jest proszony o podanie określonych danych, w tym za jego zgodą danych osobowych – za jego zgodą. DOTSENS przetwarza, w celu świadczenia usługi oraz niezbędnych czynności związanych ze świadczeniem usługi, wybrane i wprowadzone przez użytkownika dane, w tym za zgodą użytkownika dane osobowe oraz udostępnia innym użytkownikom, w celu świadczenia usługi innym użytkownikom, wybrane i wprowadzone przez użytkownika dane, w tym za zgodą użytkownika dane osobowe. Przekazywane dane osobowe mogą być również wykorzystywane do udzielania wsparcia technicznego i komunikacji z użytkownikami.
  2. dane dotyczące logowania – w celu logowania do usługi wykorzystywane mogą być następujące dane osobowe użytkownika: numer telefonu komórkowego i adres email
  3. dane zbierane automatycznie – DOTSENS gromadzi informacje dotyczące połączenia urządzenia końcowego użytkownika  z systemem teleinformatycznym DOTSENS w tym: informacje dotyczące urządzeń mobilnych i komputera z którego loguje się użytkownik oraz logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty i numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyk oglądalności stron i ruchu na stronach.
  4. komunikacja – w celu komunikacji z Użytkownikami DOTSENS może gromadzić i przechowywać korespondencję, która z nimi prowadził. DOTSENS może gromadzić i przechowywać dane kontaktowe w postaci informacji o: numerze telefonu użytkownika, jego adresie e-mail, treść wiadomości oraz ich datę i godzinę. W przypadku kontaktowania się Użytkownika z DOTSENS np. za pomocą poczty elektronicznej lub telefonu, DOTSENS może wymagać przekazania mu danych osobowych tj. imię, nazwisko, adresu e-mail itd. Dane osobowe, które w ten sposób DOTSENS pozyska od Użytkownika są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, udzielenia informacji lub udzielenia wsparcia technicznego.
  5. cookie – DOTSENS używa plików cookie, które podnoszą jakości usługi świadczonej na rzecz Użytkowników dzięki przechowywaniu ich preferencji. DOTSENS stosuje mechanizm plików cookies przechowywanych na urządzeniu Użytkownika. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych Użytkownikach – stosowany jest w celu zachowania parametrów nawigacyjnych Użytkownika i statusu jego zalogowania, agregowania danych statystycznych o ruchu Użytkowników, optymalizowaniu emisji reklam na i usprawniania funkcjonowania danej aplikacji zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Pliki cookies mogą ponadto stosować współpracujący z DOTSENS reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w swoim urządzeniu. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w urządzeniu Użytkownika może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Usługi.
  6. aplikacje osób trzecich – DOTSENS umożliwia także dostęp do aplikacji udostępnionych przez osoby trzecie. Informacje zbierane przez DOTSENS po włączeniu aplikacji są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności. Informacje zbierane przez dostawcę takiej aplikacji są objęte polityką prywatności osoby trzeciej.

2. Ponadto DOTSENS może wykorzystywać gromadzone dane:

2.1. do opracowywania nowych funkcjonalności w ramach świadczonej Usługi, jak również w celu jej doskonalenia;

2.2. do tworzenia nowych usług;

2.3. do ochrony praw DOTSENS;

2.4. jeżeli jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez DOTSENS albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Udostępnianie danych przez DOTSENS

1. DOTSENS gwarantuje, że przekazane dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, w których:

  1. obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa lub gdy przekazanie danych służy celom ochrony praw DOTSENS lub rozstrzyganiu sporów;
  2. Użytkownik wyraził zgodę na przekazanie danych osobowych osobom trzecim.
 1. DOTSENS wskazuje również, że:
  1. dane osobowe zostaną udostępnione osobom trzecim, przy pomocy których DOTSENS wykonuje określone funkcje, właściwe dla prowadzenia bieżącej działalności np. rozliczanie lub zapewnienie funkcjonalności danych aplikacji. DOTSENS dokłada należytej staranności, aby osoby trzecie, którym udostępniane są dane osobowe, we wskazanym powyżej celu, traktowały przekazywane dane osobowe zgodnie z Polityką Prywatności i w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
  2. dane, inne niż dane osobowe, mogą zostać udostępnione osobom trzecim w postaci zagregowanej, charakteryzującej populację użytkowników aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym DOTSENS;
  3. dane osobowe oraz dane, inne niż dane osobowe, mogą zostać udostępnione osobom trzecim w przypadku korzystania przez użytkownika z aplikacji udostępnionych przez osoby trzecie, o czym użytkownik jest informowany przed przystąpieniem do korzystania z danej aplikacji. Przekazanie danych z systemu teleinformatycznego DOTSENS następuje w takim przypadku na żądanie i ryzyko użytkownika.

Uprawnienia Użytkowników w zakresie danych osobowych

DOTSENS zapewnia użytkownikom przekazującym DOTSENS dane osobowe realizację uprawnień wynikających z właściwych przepisów prawa w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy dokonać czynności wskazanych w regulaminie świadczenia usługi przez DOTSENS, przy czym danych osobowych zbieranych automatycznie nie można ani zmienić ani usunąć. W przypadku, gdyby użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się pisemnie do DOTSENS.

Bezpieczeństwo danych osobowych

DOTSENS stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych przez DOTSENS danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem nowych technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń. Stosowane środki organizacyjne zapewniają, że w strukturze DOTSENS dostęp do danych osobowych użytkownika mają jedynie osoby upoważnione przez DOTSENS. DOTSENS regularnie kontroluje zgodność swoich działań z właściwymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności. DOTSENS współpracuje z instytucjami państwowymi odpowiedzialnymi za kontrolę gromadzenia i przetwarzania danych osobowych i każdorazowo wdraża ich ewentualne zalecenia.

Zmiany Polityki Prywatności

Rozwój technologii oraz przepisów prawa powoduje, że Polityka Prywatności może ulegać zmianom, o których DOTSENS będzie informować.

Dodatkowe informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości co do Polityki Prywatności prosimy o kontakt na adres e-mail: pomoc@dotsens.com.